درباره ما


 اعضای نشریه

مدیر مسئول و سردبیر

 

مصطفی رضائی

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران اسلامی)

پست الکترونیکی:  Rezaei.mostafaa@yahoo.com

وب سایت: https://211.academia.edu/MostafaRezaei

 

 

اعضای هیئت تحریریه

علی بیننده

استادیار گروه باستان شناسی دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران پیش ازتاریخ)

پست الکترونیکی:alibinandeh@gmail.com

وب سایت: https://profs.basu.ac.ir/binandeh

 

مریم محمدی

استادیار گروه باستان شناسی دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران اسلامی)

پست الکتررونیکی: mohammadi7586@gmail.com

وب سایت: https://profs.basu.ac.ir/m-mohammadi

 

امیر ساعدموچشی

استادیار گروه هنر دانشگاه پیام نور واحد همدان

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران پیش از تاریخ)

پست الکترونیکی:amir80sm@yahoo.com

وب سایت: https://webgarden.academia.edu/amirsaedMucheshi

 

مهدی رازانی

استادیار گروه مرمت آثار تاریخی دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

رشته تخصصی: مرمت آثار تاریخی

پست الکترونیکی: m.razani@tabriziau.ac.ir

وب سایت: http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/M-Razani

 

 

 سعید امیرحاجلو

استادیار گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه جیرفت

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران اسلامی)

پست الکترونیکی: S.Hajloo@ujiroft.ac.ir

وب سایت: http://research.ujiroft.ac.ir/~amirhajloo

 

حجت دارابی

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران پیش از تاریخ)

پست الکترونیکی: h.darabi@razi.ac.ir

وب سایت: https://lit.razi.ac.ir/~h.darabi

 

سجاد علی بیگی

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

رشته تخصصی: باستان شناسی (پیش از تاریخ و آغاز تاریخی غرب ایران)

پست الکترونیکی: sadjadalibaigi@gmail.com

وب سایت: https://lit.razi.ac.ir/~sadjadalibaigi

 

جواد حسین زاده ساداتی

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران پیش از تاریخ)

پست الکترونیکی: javadhoseinzadeh@kashanu.ac.ir

وب سایت: https://faculty.kashanu.ac.ir/javadhoseinzadeh/fa

 

مهناز شریفی

عضو هیات علمی پژوهشکده باستان شناسی

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران پیش از تاریخ)

پست الکترونیکی: mhsharifi588@yahoo.com

وب سایت: https://independent.academia.edu/mahnazsharifi

 

خلیل الله بیک محمدی

دکتری باستان شناسی، مدیر دفتر پژوهش و آموزش حوزه دهنری استان همدان

رشته تخصصی: گرافیک - باستان شناسی (دوران پیش از تاریخ)

پست الکترونیکی: khalil_bm@yahoo.com

وب سایت: http://www.arthamadan.ir/Default.aspx?page=4525&section=pfitem&mid=44909&id=133368

 

سید فضل اله میردهقان اشکذری

استادیار گروه ایران شناسی دانشگاه بوعلی سینا

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران اسلامی)

پست الکترونیکی: s.mirdehqan@basu.ac.ir

وب سایت: https://profs.basu.ac.ir/mirdehqan

 

یدالله حیدری باباکمال

رشته تخصصی: دکتری باستان شناسی (دوران اسلامی)

پست الکترونیک: yadolah.heydari@gmail.com

 

 

صفحه آرا

خلیل الله بیک محمدی

دکتری باستان شناسی، مدیر دفتر پژوهش و آموزش حوزه دهنری استان همدان

رشته تخصصی: گرافیک - باستان شناسی

پست الکترونیکی: khalil_bm@yahoo.com

وب سایت: http://www.arthamadan.ir/Default.aspx?page=4525&section=pfitem&mid=44909&id=133368

 

کارشناس نشریه

زهرا نورمحمدی شایسته

پست الکترونیکی: zmohamadi@yahoo.com

 

مدیر داخلی

فهیمه رحمانی

کارشناس ارشد باستان شناسی

پست الکترونیکی: rahmanifahimeh7@gmail.com