درباره ما


 اعضای نشریه

 

سردبیر

رضا نظری ارشد

استادیار گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد اسلامی همدان

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران اسلامی)

پست الکترونیکی:  Rnazariarshad@ut.ac.ir

وب سایت: https://www.iauh.ac.ir/faculty/nazari-arshad

 

مدیر مسئول

اسماعیل همتی ازندریانی

عضو هیأت علمی گروه باستان شناسی دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران تاریخی)

پست الکترونیکی: hemati.e.a@gmail.com

وب سایت: https://basu.academia.edu/EsmaeilHemati

 

اعضای هیئت تحریریه

علی بیننده

استادیار گروه باستان شناسی دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران پیش ازتاریخ)

پست الکترونیکی:alibinandeh@gmail.com

وب سایت: https://profs.basu.ac.ir/binandeh

 

مریم محمدی

استادیار گروه باستان شناسی دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران اسلامی)

پست الکتررونیکی: mohammadi7586@gmail.com

وب سایت: https://profs.basu.ac.ir/m-mohammadi

 

امیر ساعدموچشی

استادیار گروه هنر دانشگاه پیام نور واحد همدان

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران پیش از تاریخ)

پست الکترونیکی:amir80sm@yahoo.com

وب سایت: https://webgarden.academia.edu/amirsaedMucheshi

 

اردشیر جوانمردزاده

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیل

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران پیش از تاریخ)

پست الکترونیکی: ardeshir.javanmard@gmail.com

وب سایت: http://uma.ac.ir/cv.php?cv=1218&mod=scv&slc_lang=fa&sid=1

 

مهدی رازانی

استادیار گروه مرمت آثار تاریخی دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

رشته تخصصی: مرمت آثار تاریخی

پست الکترونیکی: m.razani@tabriziau.ac.ir

وب سایت: http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/M-Razani

 

علی نعمتی بابای لو

استادیار گروه مرمت دانشگاه هنر اسلامی تبریز

رشته تخصصی: مرمت آثار و اشیاء فرهنگی و تاریخی

پست الکترونیکی: a.n.babaylou@tabriziau.ac.ir

وب سایت: http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/A-Nemati-Babaylou

 

یاسر حمزوی

استادیار گروه مرمت آثار تاریخی دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

رشته تخصصی: مرمت آثار و اشیاء فرهنگی و تاریخی

پست الکترونیکی: y.hamzavi@tabriziau.ac.ir

وب سایت: http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/Yaser-Hamzavi

 

موسی سبزی

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه لرستان

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران تاریخی)

پست الکترونیکی: sabzi.m@lu.ac.ir

وب سایت: http://lu.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=938&mid=423

 

نصیر اسکندری

استادیار گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه جیرفت

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران پیش از تاریخ)

پست الکترونیکی: Nasireskandari@gmail.com

وب سایت: http://research.ujiroft.ac.ir/~eskandari

 

سعید امیرحاجلو

استادیار گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه جیرفت

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران اسلامی)

پست الکترونیکی: S.Hajloo@ujiroft.ac.ir

وب سایت: http://research.ujiroft.ac.ir/~amirhajloo

 

اکبر عابدی

استادیار گروه باستان شناسی دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر تبریز

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران پیش از تاریخ)

پست الکترونیکی: akbar.abedi@tabriziau.ac.ir

وب سایت: http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/A-Abedi

 

حجت دارابی

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران پیش از تاریخ)

پست الکترونیکی: h.darabi@razi.ac.ir

وب سایت: https://lit.razi.ac.ir/~h.darabi

 

سجاد علی بیگی

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

رشته تخصصی: باستان شناسی (پیش از تاریخ و آغاز تاریخی غرب ایران)

پست الکترونیکی: sadjadalibaigi@gmail.com

وب سایت: https://lit.razi.ac.ir/~sadjadalibaigi

 

جواد حسین زاده ساداتی

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران پیش از تاریخ)

پست الکترونیکی: javadhoseinzadeh@kashanu.ac.ir

وب سایت: https://faculty.kashanu.ac.ir/javadhoseinzadeh/fa

 

مهناز شریفی

عضو هیات علمی پژوهشکده باستان شناسی

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران پیش از تاریخ)

پست الکترونیکی: mhsharifi588@yahoo.com

وب سایت: https://independent.academia.edu/mahnazsharifi

 

خلیل الله بیک محمدی

دکتری باستان شناسی، مدیر دفتر پژوهش و آموزش حوزه دهنری استان همدان

رشته تخصصی: گرافیک - باستان شناسی (دوران پیش از تاریخ)

پست الکترونیکی: khalil_bm@yahoo.com

وب سایت: http://www.arthamadan.ir/Default.aspx?page=4525&section=pfitem&mid=44909&id=133368

 

سید فضل اله میردهقان اشکذری

استادیار گروه ایران شناسی دانشگاه بوعلی سینا

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران اسلامی)

پست الکترونیکی: s.mirdehqan@basu.ac.ir

وب سایت: https://profs.basu.ac.ir/mirdehqan

 

یدالله حیدری باباکمال

رشته تخصصی: دکتری باستان شناسی (دوران اسلامی)

پست الکترونیک: yadolah.heydari@gmail.com

 

صفحه آرا

خلیل الله بیک محمدی

دکتری باستان شناسی، مدیر دفتر پژوهش و آموزش حوزه دهنری استان همدان

رشته تخصصی: گرافیک - باستان شناسی

پست الکترونیکی: khalil_bm@yahoo.com

وب سایت: http://www.arthamadan.ir/Default.aspx?page=4525&section=pfitem&mid=44909&id=133368

 

کارشناس نشریه

زهرا نورمحمدی شایسته

پست الکترونیکی: zmohamadi@yahoo.com

 

مدیر داخلی

فهیمه رحمانی

کارشناس ارشد باستان شناسی

پست الکترونیکی: rahmanifahimeh7@gmail.com