راهنمای تدوین مقاله


راهنمای تدوین ساختار مقاله برای نشریه پژوهه میراث فرهنگی و هنر ایران (زَراَومَند)

 

1ـ ویژگی های کلی مقاله

ـ مقاله باید دارای اصالت و نوآوری و نتیجه تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) باشد.

ـ در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت شود و از منابع معتبر و اصیل نیز استفاده شده باشد.

ـ مقاله باید از جهت نگارش ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در آن رعایت شود.

ـ مقاله نباید در همایش و نشریه دیگری منتشر شده باشد و تا اتمام داوری نیز نباید به مجله دیگری فرستاده شود.

ـ چاپ مقاله، منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریه مجله است.

ـ پذیرش مقاله برای چاپ، پس از تأیید هیئت داوران، به آگاهی نویسنده خواهد رسید.

ـ مسئولیت مطالب و محتوای مقاله بر عهده نویسنده (یا نویسندگان) است.

ـ مجله در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است.

ـ مقاله نباید از ۲۰ صفحه استاندارد نشریه بیشتر باشد.

ـ نام کامل نویسنده، مرتبه علمی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل، رشته تحصیلی، رایانامه و شماره تلفن نویسنده در صفحه جداگانه ای ضمیمه شود.

ـ ارسال مقاله تنها از طریق سامانه نشریه مطالعات باستان شناسی زراومند به نشانی https://zarawmand.ir امکان پذیر است (برای این کار ابتدا باید از طریق گزینه «ورود به سامانه» در سامانه ثبت نام کنید).

ـ عناوین جدول ها، طرح ها و نمودارها با ذکر شماره (توضیحات و ذکر منبع) در زیر آورده شود.

 

2ـ اجزای مقاله

ـ عنوان: نام کلی مقاله گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد (تکراری نیز نباشد).

ـ مشخصات نویسنده: شامل نام و نام خانوادگی نویسنده، مرتبه علمی، رشته تحصیلی، دانشگاه محل تدریس و تحصیل.

ـ چکیده: شرح جامعی از مقاله با واژه های محدود شامل بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافته های پژوهش. لازم به ذکر است چکیده مقاله نباید از 250 (بین 250ـ200) واژه و حداکثر ۱2 سطر بیشتر باشد.

ـ واژه های کلیدی: شامل سه تا پنج واژه تخصصی است که بسامد و اهمیت آن در متن مقاله بیش از سایر واژه هاست.

ـ مقدمه: شامل طرح مسئله اصلی، اهداف، پرسش ها و فرضیات پژوهش است.

ـ مبانی نظری و پیشینه پژوهش: در این بخش باید به اجمال، سوابق پژوهشی و مهمترین نظریات موجود در حیطه مسئله مورد نظر مطرح شود.

ـ روش بررسی: شامل ذکر بسیار مختصر روش نویسنده در پژوهش و ذکر ابداعات وی در این زمینه است.

ـ بدنه اصلی مقاله: شامل مباحثی است که برای اثبات یا رد فرضیه تلاش می‌کند و ضمن آن نظریات موجود را نقد و نظریه مقاله را به خوبی شرح و تحلیل می‌کند. پرهیز از کلی‌گویی، دوری از تعصب به مسئله و مستدل بودن مطالب از ویژگی‌های بدنه اصلی مقاله است.

ـ بحث: این قسمت با روش منطقی و مفید، روشنگر مسئله مورد پژوهش است و می تواند با جدول، تصویر و نمودار و... همراه باشد.

ـ نتیجه‌گیری: جوابی است که سؤالات اصلی مقاله را پاسخ می‌دهد و بر اثبات یا رد فرضیه تأکید می‌کند. در نتیجه‌گیری، مقدمه، ارجاع و دلیل آورده نمی‌شود.

ـ سپاس گزاری: در پایان این بخش، نویسنده می تواند راهنمایی دیگران را ـ که در نوشتن مقاله مؤثر بوده اند یادآوری و از ایشان سپاسگزاری کند (در صورت تمایل).

نکته: مجموع تصاویر، جداول، نمودارها، نقشه ها و طرح ها باید در داخل متن قرار گرفته و یک نسخه از آنها به صورت مجزا در یک فایل جداگانه، با فرمت JPEG و کیفیت 300 DPI همراه مقاله در وب سایت نشریه بارگذاری گردد.

ـ پی نوشت: در صورت وجود توضیحات ضروری پس از نتیجه می آید.

ـ منابع: فهرست نویسی ارجاعات مقاله بر مبنای شیوه نامه نشریه.

ـ چکیده انگلیسی: چکیده انگلیسی باید عیناً ترجمه چکیده فارسی باشد.

 

3- شیوه تنظیم متن

ـ مقاله باید بر صفحة کاغذ A4، با قلم (فونت) ب میترا و اندازه 13، فاصله بین خطوط 1.1 (single) و در فرمت word نوشته شده باشد. همچنین فاصله حواشی 2/5 سانتی متر باشد. مجموع کلمات کلمات مقاله نباید از 7000 کلمه بیشتر باشد.

ـ چکیده و واژه های کلیدی با اندازه 12، زیر نویس اشکال، تصاویر، نمودارها، سپاسگزاری، پی نوشت و کتاب نامه با اندازه‌ی 11 نوشته شود.

ـ ابتدای هر بند، با نیم سانتی متر تورفتگی شروع شود؛ البته سطر نخست زیر هر عنوان نباید تورفتگی داشته باشد.

ـ نقل قول های مستقیم بیش از سه سطر، جدا از متن اصلی و با یک سانتی متر تورفتگی از هر طرف و با همان قلم ولی با اندازه 11 نوشته شود.

ـ لطفا کنترل فرمایید متن داخل جدول و نمودار حتماً با مشخصات زیر تنظیم شوند:

* جداول ارائه شده بایستی به صورت فایل متنی ارائه شده، نه عکس و در صورت نیاز فایل های تصاویر با کیفیت بالا نیز در قسمت فایل‌های ضمیمه بارگذاری شوند.

* جداول و نمودارهای فارسی با اندازه 11 و با قلم B mitra

* جداول، نمودارها و چکیده انگلیسی با اندازه 11 و قلم Times new roman

ـ در زیر تصاویر، جداول، نمودارها و نقشه ها حتماً شرح و مأخذ نوشته شود.

ـ بخش های مقاله با بخش 1 که به مقدمه اختصاص دارد، شروع می شود. عنوان هر بخش اصلی و زیر بخش ها باید با یک سطر سفید از متن جدا و به صورت بولد نوشته شوند.

ـ شماره پی نوشت ها از آغاز تا پایان مقاله باید دنباله دار باشد و از افراط در دادن پی نوشت اجتناب شود.

ـ چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهیه مقاله از منابع مالی سازمان یا نهادهای خاصی استفاده کرده اند، در پی نوشت به این مطلب اشاره شود.

 

4- شیوه ارجاع به منابع

ارجاع داخل متن مقاله به روش (APA)

برای یک نویسنده:

(نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه)

(محمدی فر، 1387: 55)

برای دو نویسنده:

(نام خانوادگی نویسنده اول و نام خانوادگی نویسنده دوم، سال انتشار: صفحه)

(محمدی فر و مترجم، 1383: 280)

برای سه نویسنده و بیشتر:

(نام خانوادگی نویسنده مسئول و همکاران، سال انتشار: صفحه)

(طلایی و همکاران، 1391: 42)

(Hole, 1987: 55)

(Hole & Kantor, 1988: 85)

(Neyastani & others, 2012: 96-98)

چنانچه لازم باشد به بیش از یک اثر از یک کتاب یا مقاله از نویسنده ای ارجاع داده شود که در یک سال آن کتاب ها و مقالات نوشته و انتشار یافته اند از حروف الف و ب؛ a و b استفاده می شود. مانند:

(طلایی، 1390، الف: 20)؛ (طلایی، 1390، ب: 75).

نحوه ارجاع دادن به یک مطلب طوری در چند منبع به آن اشاره شده باشد.

(کیانی، 1375: 15؛ پیرنیا، 1384: 104).

(ورجاوند، 1370: 10؛ علیزاده، 1386: 87ـ73؛ Alizadeh, 2007: 98)

(Hole & Neely, 1969: 49; Mohammadifar, 2010: 9)

تکرار منبع

* برای ذکر تکرار استفاده یک منبع به صورت چند بار از یک صفحه منبع. مثال: (همانجا: 251)

* برای ذکر تکرار یک منبع در جای جای یک اثر. مثال: (همان: 74)

* تمامی تصاویر، نقشه ها، آمار که توسط خود محقق آورده می شود باید با ذکر کلمه نگارنده و سال تهیه تصویر آورده شود به این صورت؛ (نگارنده، 1397)

ارجاع پایانی (منابع)

الف) ارجاع به کتاب

1ـ یک نویسنده: نام خانوادگی مؤلف یا نام اشهر، نام مؤلف، تاریخ نشر (درون پرانتز)، نام کتاب، (ایتالیک شود) نام و نام خانوادگی مترجم یا مصحح، جلد، نوبت چاپ، محل نشر، نام نشر (بدون ذکر واژه «انتشارات»).

2ـ دو یا چند نویسنده؛ نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده؛ نام خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده دوم (سال انتشار)، عنوان کتاب (ایتالیک شود)، شماره جلد، نام مترجم و یا مصحح، نام شهر انتشار، نام انتشارات.

مثال:

پیرنیا، محمدکریم (1389)، آشنایی با معماری اسلامی ایران، تدوین غلامحسین معماریان، تهران: سروش دانش.

کرتیس، جان (1393)، نوشیجان 3، یافته های کوچک، ترجمه کاظم ملازاده، همدان: دانشگاه بوعلی سینا.

-نام کتاب کج (ایرانیک) نوشته می شود؛ بنابراین از سیاه کردن (بولد) یا قرار دادن آن در گیومه پرهیز کنید.

Curtis, J. (1984), NushiJan III, The Small Find, London.

ب) ارجاع به مقاله چاپ شده در یک نشریه

ـ نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف، تاریخ نشر اثر (داخل پرانتز)، عنوان مقاله «داخل گیومه»، نام نشریه (ایتالیک و بدون ذکر واژۀ نشریه)، دوره یا سال انتشار، شماره، شماره صفحات مقاله.

ـ عنوان مقاله تنها در گیومه قرار می گیرد و کج و سیاه نمی شود. مثال

محمدی فر، یعقوب (1389)، «مهدی رهبر؛ کسی که جوانان را باور دارد»، پژوهش های باستان شناسی مدرس، سال دوم، شماره سوم، صص 284ـ283.

Blake, N. (1998), »Using the web in undergraduate education«, Journal of Educational Computing, 5(2):234-251.

Kambakhshfard, S. (1973), »kangavar« , IRAN, 196-197

پ) ارجاع به پایان نامه

ـ نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف، سال دفاع (داخل پرانتز)، عنوان رساله، مقطع دفاع شده، نام و نام خانوادگی استاد راهنما، نام دانشگاه و دانشکده محل تحصیل دانشجو.

- نام رساله دکتری کج (ایرانیک) نوشته می شود و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد در گیومه قرار می گیرد.

ت) ارجاع به مجموعه مقالات

نام خانوادگی، نام (سال انتشار) عنوان مقاله «درون گیومه»، نام گردآورنده یا ویراستار، نام مجموعه مقالات (ایتالیک)، محل نشر: نام ناشر، شماره صفحات مقاله (مثلاً 1-25).

ث) ارجاع به نسخۀ خطی و اسناد

ـ نام مشهور مؤلف، نام مؤلف، نام کتاب یا رساله خطی یا نسخه عکسی، شماره نسخه، محل نگهداری.

ـ در ارجاع به اسناد تاریخی، عنوان سند، شماره طبقه بندی و دسترسی، نام آرشیو و برای میکروفیلم ها افزون بر مشخصات کتاب، ذکر شماره میکروفیلم و محل نگهداری ضروری است.

ج) ارجاع به وبگاه های اینترنتی

ـ نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف، تاریخ درج مطلب در وبگاه (درون پرانتز)، عنوان مقاله یا اثر (داخل گیومه)، نشانی الکترونیکی وبگاه.

چ) ارجاع به لوح فشرده

نام خانوادگی، نام (سال انتشار) عنوان، نام لوح فشرده، محل نشر: نام ناشر.

 

5- نکات دیگر در باب ارجاع به منابع

ـ تلفظ اسامی لاتین و نام های دشوار، در متن مقاله با حروف لاتین در مقابل آن ها و داخل پرانتز ذکر شود.

ـ هر توضیح اضافی دیگری غیر از ارجاع به منابع، در پی نوشت ذکر شود.

ـ در صورتی که مؤلف منبع اثر، معلوم نباشد، نام اثر جایگزین نام مؤلف می شود.

ـ از شماره گذاری یا قرار دادن خط تیره در آغاز مدخل های فهرست منابع پرهیز شود.

ـ منابع مقاله به صورت الفبایی و براساس نام خانوادگی مؤلف تنظیم می شود؛ منابعی که در پایان مقاله ذکر می شود، همان منابعی است که در داخل متن استفاده شده است؛ از این رو اگر منبعی تنها در پایان مقاله ذکر شود، اما در داخل متن بدان ارجاع داده نشده باشد، از منابع پایانی حذف خواهد شد.

ـ عنوان کتاب ها و مقاله ها در منابع پایان مقاله به طور کامل ذکر خواهد شد.

ـ منابع غیر فارسی، پس از منابع فارسی و به ترتیب: عربی، انگلیسی، فرانسوی و... آورده شود.

ـ علائم اختصاری

ج: جلد                           ص: صفحه                                                هـ .ش: هجری شمسی

صص: صفحات                                  د: دوره                                   هـ .ق: هجری قمری

ش: شماره                                      فو: متوفی                                ق. م: قبل از میلاد

همان: منبع پیشین             همانجا: منبع پیشین؛ همان جلد و همان صفحه              م: میلادی