اخبار نشریه

اعضای هیئت تحریریه

سردبیر

رضا نظری ارشد

استادیار گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد اسلامی همدان

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران اسلامی)

پست الکترونیکی:  Rnazariarshad@ut.ac.ir

 

مدیر مسئول

اسماعیل همتی ازندریانی

عضو هیأت علمی گروه باستان شناسی دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران تاریخی)

پست الکترونیکی: hemati.e.a@gmail.com

 

اعضای هیئت تحریریه

علی بیننده

استادیار گروه باستان شناسی دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران پیش ازتاریخ)

پست الکترونیکی:alibinandeh@gmail.com

 

مریم محمدی

استادیار گروه باستان شناسی دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران اسلامی)

پست الکتررونیکی: mohammadi7586@gmail.com

 

امیر ساعدموچشی

استادیار گروه هنر دانشگاه پیام نور واحد همدان

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران پیش از تاریخ)

پست الکترونیکی: amir80sm@yahoo.com

 

اردشیر جوانمرد زاده

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیل

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران پیش از تاریخ)

پست الکترونیکی: ardeshir.javanmard@gmail.com

 

مهدی رازانی

استادیار گروه مرمت آثار تاریخی دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

رشته تخصصی: مرمت آثار تاریخی

پست الکترونیکی: m.razani@tabriziau.ac.ir

 

علی نعمتی بابای لو

استادیار گروه مرمت دانشگاه هنر اسلامی تبریز

رشته تخصصی: مرمت آثار و اشیاء فرهنگی و تاریخی

پست الکترونیکی: a.n.babaylou@tabriziau.ac.ir

 

یاسر حمزوی

استادیار گروه مرمت آثار تاریخی دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

رشته تخصصی: مرمت آثار و اشیاء فرهنگی و تاریخی

پست الکترونیکی: y.hamzavi@tabriziau.ac.ir

 

موسی سبزی

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه لرستان

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران تاریخی)

پست الکترونیکی: sabzi.m@lu.ac.ir

 

نصیر اسکندری

استادیار گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه جیرفت

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران پیش از تاریخ)

پست الکترونیکی: Nasireskandari@gmail.com

 

سعید امیرحاجلو

استادیار گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه جیرفت

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران اسلامی)

پست الکترونیکی: S.Hajloo@ujiroft.ac.ir

 

اکبر عابدی

استادیار گروه باستان شناسی دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر تبریز

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران پیش از تاریخ)

پست الکترونیکی: akbar.abedi@tabriziau.ac.ir

 

حجت دارابی

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران پیش از تاریخ)

پست الکترونیکی: h.darabi@razi.ac.ir

 

سجاد علی بیگی

 

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

 

رشته تخصصی: باستان شناسی (پیش از تاریخ و آغاز تاریخی غرب ایران)

 

پست الکترونیکی: sadjadalibaigi@gmail.com

 

جواد حسین زاده ساداتی

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران پیش از تاریخ)

پست الکترونیکی: javadhoseinzadeh@kashanu.ac.ir

 

مهناز شریفی

عضو هیات علمی پژوهشکده باستان شناسی

پست الکترونیکی: mhsharifi588@yahoo.com

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران پیش از تاریخ)

 

سید فضل الله میردهقان اشکذری

استادیار گروه ایران شناسی دانشگاه بوعلی سینا

رشته تخصصی: باستان شناسی (دوران اسلامی)

پست الکترونیکی: s.mirdehqan@basu.ac.ir

 

یدالله حیدری باباکمال

 رشته تخصصی: دکتری باستان شناسی (دوران اسلامی)

 پست الکترونیک: yadolah.heydari@gmail.com

 

صفحه آرا

خلیل الله بیک محمدی

دکتری باستان شناسی، مدیر دفتر پژوهش و آموزش حوزه دهنری استان همدان

رشته تخصصی: گرافیک - باستان شناسی

پست الکترونیکی: khalil_bm@yahoo.com

 

کارشناس نشریه

زهرا نورمحمدی شایسته

پست الکترونیکی: zmohamadi@yahoo.com

 

مدیر داخلی

فهیمه رحمانی

کارشناس ارشد باستان شناسی

پست الکترونیکی: rahmanifahimeh7@gmail.com